Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van FutureProofMe (“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Beetslaan 106, 2281 TM te Rijswijk en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 273725210000 Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@futureproofme.nl en telefonisch via 06-25030747

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het kunnen leveren van de dienst en om periodiek informatie te verschaffen. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn voornaam en in sommige gevallen achternaam en telefoongegevens. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om u de benodigde informatie te verschaffen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden bewaard zolang u diensten afneemt.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: (I) Noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigd belang, dit is een marketingdoel. (II) Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. (III) Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op u (het bedrijf/de website) rusten.

Bewaartermijn
Schrijft u zich uit van de mailinglijst, dan blijven uw gegevens nog max. 1 maand in het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar u te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen.

Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt of een door Verantwoordelijke ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. Dit land wordt als betrouwbaar aangemerkt.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@futureproofme.nl

Indien u een klacht wilt indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@futureproofme.nl