Algemene Voorwaarden FutureProofMe

Artikel 1 – Algemeen

FutureProofMe is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 27372521 en is gevestigd aan de Beetslaan 106 (2281TM) te Rijswijk, hierna: FutureProofMe. FutureProofMe is de aanbieder van het platform waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van het platform gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van het platform. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt FutureProofMe Gebruiker dit platform verder niet te gebruiken. FutureProofMe raadt iedereen aan die gebruik maakt van het platform de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door het platform te gebruiken, stemt Gebruiker in dat FutureProofMe door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over het platform gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

FutureProofMe gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van FutureProofMe. FutureProofMe zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van FutureProofMe.

Artikel 3 – Gebruik van het platform
 1. FutureProofMe spant zich in het platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot het platform nadat Gebruiker aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op zijn account en/of het platform plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker FutureProofMe onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. FutureProofMe kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het platform, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. Gebruiker kan nadat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en nadat er een account is aangemaakt online video's en informatie bekijken op het leerplatform van FutureProofMe, advies krijgen omtrent de coachings- en trainingstrajecten en reacties plaatsen onder de videos.
Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van het platform
 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het platform. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het platform. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van het platform:
 2. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen het platform gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 3. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 4. het kopiëren van (onderdelen van) het platform van FutureProofMe;
 5. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van FutureProofMe.
 6. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is FutureProofMe gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. FutureProofMe komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het platform te ontzeggen en/of het gebruik van het platform te beëindigen.
 7. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 9. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van het platform.
 10. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 11. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 12. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met FutureProofMe. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.
Artikel 5 – Toegang
 1. Alle weergegeven informatie en getallen op het platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 2. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FutureProofMe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het platform tijdig worden verstrekt aan FutureProofMe.
 3. FutureProofMe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat FutureProofMe is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FutureProofMe bekend was.
Artikel 6 – Beschikbaarheid platform

FutureProofMe staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. FutureProofMe streeft ernaar om zich in te spannen om het platform en de toegang tot het platform, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat FutureProofMe niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het platform. FutureProofMe is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het platform en het gebruik van het platform op te schorten. FutureProofMe is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het platform te kunnen waarborgen.

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van FutureProofMe of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is FutureProofMe gerechtigd om dat deel van het platform per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. FutureProofMe zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is FutureProofMe aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of het platform niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van FutureProofMe of via joost@futureproofme.nl.

Artikel 9 – Adviezen
 1. FutureProofMe kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal FutureProofMe de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door FutureProofMe verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Gebruiker is op eerste verzoek van FutureProofMe verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien FutureProofMe wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Gebruiker niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door FutureProofMe gedaan voorstel, is Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van FutureProofMe kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
Artikel 10 – Betaling

Het recht om gebruik te maken van het platform is onderworpen aan een eenmalige vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor de toegang tot het platform en het algeheel gebruik van de diensten van FutureProofMe. Alvorens toegang te krijgen tot het platform, dient Gebruiker deze vergoeding te voldoen.

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid platform
 1. Gebruiker vrijwaart FutureProofMe vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het platform voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens FutureProofMe.
 2. FutureProofMe is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op het platform of die van gelinkte websites of applicaties.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van FutureProofMe jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door FutureProofMe in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is FutureProofMe verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het platform en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het platform of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 5. FutureProofMe staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FutureProofMe verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. FutureProofMe is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is FutureProofMe aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van FutureProofMe alleen geacht te bestaan indien FutureProofMe dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 8. Enige door FutureProofMe opgeleverde adviezen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van FutureProofMe.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van FutureProofMe is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van FutureProofMe opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van FutureProofMe. FutureProofMe is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Gebruiker een derde wordt ingeschakeld, is FutureProofMe nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Gebruiker ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Gebruiker ingeschakelde derde in FutureProofMe haar eigen advies.
 11. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van FutureProofMe vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FutureProofMe. Elke vordering tot schadevergoeding jegens FutureProofMe dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.
Artikel 12 – Overmacht
 1. FutureProofMe is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van FutureProofMe en (xi) overige situaties die naar het oordeel van FutureProofMe buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. FutureProofMe heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FutureProofMe zijn verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van FutureProofMe, alsmede op de goede naam van FutureProofMe. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van het platform, waaronder de grafische ontwerpen, adviezen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het platform berusten uitsluitend bij FutureProofMe en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om het platform persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van het platform blijft te allen tijde het eigendom van FutureProofMe. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor het platform dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van FutureProofMe of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van het platform onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.
Artikel 14 – Klachten
 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via het platform van FutureProofMe worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via joost@futureproofme.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FutureProofMe de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. FutureProofMe zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.
Artikel 15 – Wijzigingen

FutureProofMe heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het platform inzien.

Artikel 16 – Geschilbeslechting
 1. Op de rechtsverhouding tussen FutureProofMe en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen FutureProofMe en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag (locatie Den Haag) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rijswijk, 30 juli 2021